Förhandsbesked: Omsättning eller vinstdelning i förhållande till insats i kommanditbolag

Skatterättsnämnden ansåg att det förelåg ett ömsesidigt utbyte av prestationer med ett tillräckligt direkt samband mellan dessa för att det skulle bli fråga om en omsättning i mervärdesskattehänseende.
Source: Rättslig vägledning