EU-domstolens dom, C-484/19 – den s.k. undantagsregeln i 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler och etableringsfriheten

EU-domstolen har ansett att det s.k. undantaget till tioprocentsregeln i 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler innebär ett hinder mot rätten till fri etablering enligt EU-rätten.
Source: Rättslig vägledning