En ändring av redaktionell karaktär har gjorts i 41 kap. 4 § andra  stycket 1 SFL som avser beslut om revision

Hänvisningen i 41 kap. 4 § andra stycket 1 SFL till 41 kap. 2 a § SFL har ändrats till att rätteligen hänvisa till 41 kap. 2 a § tredje stycket SFL (som avser tredjemansrevison).
Source: Rättslig vägledning