Nyheter från Skatteverket

Regeringens skrivelse: Kommande förslag om en särskild begränsningsregel för underskott från tidigare år aviseras

Nya regler från 11 juni 2021: Möjligheten att utnyttja tidigare års underskott efter en ägarförändring föreslås upphöra om underskotten med hänsyn till omständigheterna kan anses ha utgjort det övervägande skälet till att ägarförändringen har skett.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Tillhandahållande av förmögenhetsförvaltning behöver inte avse hela investeringsfonden

Förvaltningen kan även avse delar av fonden eller fondernas tillgångar förutsatt att den är anpassade till fondernas verksamhet och placeringsinriktning.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Tillhandahållande av en licens för användning av en försäkringsprodukt är inte en försäkrings- eller återförsäkringstjänst

EU-domstolens mål C-907/19, Q-GmbH.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Rätten till utdelning i konkurs preskriberas inte

Borgenärer är därför berättigade till efterutdelning om konkursboet finner en ny tillgång även om borgenärens fordran mot gäldenären har preskriberats sedan konkursen avslutats.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Utökning av vilka uppgifter om samordningsnummer som får behandlas i folkbokföringsdatabasen från och med 18 juni 2021

Source: Rättslig vägledning