Bokföringsnämndens allmänna råd om frivillig delårsrapportering (BFNAR 2007:1) har upphört att gälla.

Det allmänna rådet upphör att gälla från och med den 12 juni 2017.
Source: Rättslig vägledning