Rättsfall: Återlämning av legat kan bara ske för betalning av den dödas skulder

Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: En hästägare som låter en häst delta i ett premielopp mot ersättning omsätter en tjänst

Högsta förvaltningsdomstolen anser att ägarpremien inte präglas av sådan slumpmässighet som utesluter att det finns ett direkt samband mellan genomförandet av ett godkänt premielopp och premien.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Återbetalning av mervärdesskatt till beskattningsbara personer etablerade i Sverige som utför transaktioner i andra EU-länder

Vid återbetalning av ingående skatt med stöd av 10 kap. 11 § tredje stycket ML, kan den ingående skatten som berättigar till återbetalning behöva fastställas efter skälig grund.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Underetreprenörs tillhandahållande av distansutbildning i teckenspråk

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att tillhandahållandet utgjorde uthyrning av personal och omfattades inte av undantaget från skatteplikt.
Source: Rättslig vägledning