Förhandsbesked: Näringsbetingade andelar byter karaktär vid tidpunkten då röstetalet understiger 10 procent i samband med nyemission

Skatterättsnämndens bedömning i förhandsbeskedet är att storleken på en ägares röstetal bör bedömas vid tidpunkten då nyemitterade aktier har tilldelats aktietecknarna och har förts in i aktieboken (SRN dnr 99-20/d).
Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Nya regler om tredjemansbekräftelser av föräldraskap från och med den 1 januari 2022

Från och med den 1 januari 2022 kan en presumerad förälder godkänna en annan persons föräldraskapsbekräftelse oavsett vilken könstillhörighet den personen har.
Source: Rättslig vägledning

Ändring i K3 årsredovisning och koncernredovisning om händelser efter balansdagen

Bokföringsnämnden har ändrat begreppet avges till upprättad i punkterna 32.2 och 32.3 i det allmänna rådet om årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1).
Source: Rättslig vägledning

Ändring i årsbokslutsregelverket om underskrift av årsbokslutet

Bokföringsnämnden har uppdaterat sitt allmänna råd om årsbokslut (BFNAR 2017:3). Ändringen innebär att årsbokslutet är upprättad den dag samtliga befattningshavare har skrivit under.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Dokumentationsskyldigheten för plattformsföretag enligt 11 a kap. 4 § ML gäller inte vid förmedling av varor i eget namn

Förtydligande av dokumentationsskyldigheten.
Source: Rättslig vägledning