Rättsfall: artikel 132.1 m i mervärdesskattedirektivet har inte direkt effekt

Bestämmelsen i artikel 132.1 m om undantag från skatteplikt för vissa tjänster kopplade till idrott, har inte direkt effekt med avseende på vilka tjänster som omfattas (C-488/18. Golfclub Schloss Igling).
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Värdeöverföringar som görs av ett utländskt moderföretag kan vara ett hinder för omställningsstöd

Det som avgör är hur stora civilrättsliga och associationsrättsliga likheter den utländska värdeöverföringen har med de svenska värdeöverföringar som anges i motivuttalandet till 4 § FOM i Fm 2020:8.
Source: Rättslig vägledning

Ny rapporteringstid för arrangemang som ska rapporteras senast den 31 januari 2021. Rapportering ska ske senast måndagen den 1 februari 2021. Ny rapporteringstid för s.k. historiska arrangemang som ska rapporteras senast den 28 februari 2021. Rapportering ska ske senast måndagen den 1 mars 2021. De ändrade rapporteringstidpunkterna är med anledning av ”söndagsregeln” i lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid.

Nya datum för rapporteringspliktiga arrangemang som skulle ha rapporterats senast den 31 januari 2021 respektive senast den 28 februari 2021. Båda dessa dagar är en söndag och enligt lag om beräkning av lagstadgad tid får uppgifterna lämnas senast vardagen efter.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Tillämpning av Öresundsavtalet

Texten har strukturerats om och kompletterats med ett exempel med ökat hemarbete p.g.a. coronapandemin.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Mervärdesskatt vid kundförluster med anledning av covid-19-pandemin – förlängd tidsperiod

Tidsperioden under vilken fakturan ska ha ställts ut har förlängts till den 31 december 2021.
Source: Rättslig vägledning