Kungörelsen om skatteavtalet med Grekland ersatt av en lag

Kungörelsen om skatteavtalet med Grekland ersatt av en lag
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: EU-domstolen har ansett att vissa tjänster som tillhandahölls ett fondbolag som förvaltar både särskilda investeringsfonder och andra fonder inte omfattades av begreppet ”förvaltning av särskilda investeringsfonder”

Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Vid ombildning enligt 8 § FOM ska samtliga andelar i aktiebolaget ägas vid tidpunkten för beslut om omställningsstöd.

Svar på uppkommen fråga: För att det automatiska beslutet som fattas via det elektroniska systemet ska vara korrekt, ska samtliga andelar ägas vid tidpunkten för anmälan.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Gåvor ska ges till alla anställda eller till en större grupp av anställda för att reglerna om skattefrihet ska vara tillämpliga

Svar på uppkommen fråga om gåvor till anställda med anledning av corona.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Hela den redovisade överskjutande momsen får inte innehållas vid en kontroll av myndigheten, om del av den inte är otvistig och kommer att återbetalas efter kontrollen.

Source: Rättslig vägledning