Med anledning av corona: Befrielse från tull och mervärdesskatt vid import av varor för skydd mot och bekämpning av covid-19 förlängs till och med den 31 oktober 2020

Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Vid rättelse i efterhand av mervärdesskatten ska beskattningsunderlaget alltid vara ersättningen minskad med mervärdesskatten.

Svar på uppkommen fråga: Det gäller såväl i fall där säljaren utgått från att transaktionen inte ska beskattas som i fall där säljaren felaktigt tillämpat omvänd skattskyldighet.
Source: Rättslig vägledning

Statligt stöd: GBER ändras med avseende på företag i svårigheter

Skatteverket tillämpar tills vidare de regler om förbud mot stöd till företag i ekonomiska svårigheter som finns i lagen om skatt på energi och inkomstskattelagen
Source: Rättslig vägledning

Rättsfallskommentar: gåva av fordran på ännu inte utbetald ersättning för upplåten avverkningsrätt till skog

Alternativregeln i 21 kap. 2 § IL reglerar enbart beskattningstidpunkten och har ingen betydelse för skattskyldigheten.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Vilka former av motionsaktiviteter kan ersättas med friskvårdsbidrag?

Skatteverket anser att när motionsaktiviteter ersätts via friskvårdsbidrag kan kravet på ”enklare slag” inte tillmätas samma betydelse som när förmånen utges som en naturaförmån. Det innebär att om aktiviteten innehåller någon form av praktisk aktivitet som innebär motion kan arbetsgivaren via friskvårdsbidraget skattefritt ersätta den anställda för utlägg för sådan aktivitet.
Source: Rättslig vägledning