Förtydligande: Om en utländsk faderskapsdom fastställer mer än en far till ett och samma barn kan domen endast erkännas i den del den överensstämmer med barnets genetiska far.

Den omständigheten att en utländsk faderskapsdom fastställer två fäder till ett barn utgör inte ett absolut hinder mot erkännande. Domen kan dock endast erkännas i den del den överensstämmer med barnet genetiska far. Detta eftersom det anses strida mot ordre public att erkänna en utländsk dom om det står klart att den inte överensstämmer med biologiska förhållanden.
Source: Rättslig vägledning

Nytt allmänt råd från Bokföringsnämnden med anledning av corona får användas för årsbokslut

Source: Rättslig vägledning

Nytt allmänt råd från Bokföringsnämnden med anledning av corona får användas för årsredovisning i mindre företag

Source: Rättslig vägledning

Nytt allmänt råd från Bokföringsnämnden med anledning av corona får användas för årsredovisning och koncernredovisning

Source: Rättslig vägledning

Nytt allmänt råd från Bokföringsnämnden med anledning av corona innebär att rabatter på hyra och leasing inte behöver periodiseras linjärt

Rabatter som leasetagare får med anledning av de effekter som coronaviruset har på företagets ekonomi får hänföras till den period som de avser. Motsvarande regler finns för leasegivare.
Source: Rättslig vägledning