Ställningstagande: Mervärdesskatt vid kundförluster med anledning av covid-19-pandemin

Under den pågående pandemin kan det under vissa förutsättningar presumeras att kunden saknar möjlighet att betala sin skuld.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: En kommuns tillhandahållande av nybyggnadskartor utan något samband med en bygglovsprövning är inte ett led i kommunens myndighetsutövning

Tillhandahållandet av nybyggandskartor utgör bara ett led i kommunens myndighetsutövning när det görs efter ansökan och behövs för bygglovsprövningen.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande med anledning av corona: Exempel på tillämpning av säkerhetsventilen om utlandsvistelsen fortsätter efter avbrottet på grund av corona

På skatteverket.se finns exempel under Svar på vanliga frågor.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Det krävs inte att en person har påbörjat ett nytt arbete för att avdrag för dubbel bosättning ska kunna medges

Svar på uppkommen fråga: Avdrag kan medges även när en person har ett arbete sedan tidigare och först efter en tids dagpendling flyttar till arbetsorten.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Betydelsen av reservationer, anmärkningar och ståndpunkter till OECD:s modellavtal

Skatteverket har tagit ställning till vilken betydelse reservationer, anmärkningar och ståndpunkter till OECD:s modellavtal ska tillmätas vid tolkningen av skatteavtal som grundar sig på modellavtalet.
Source: Rättslig vägledning