Svar på uppkommen fråga: Exempel på metallurgiska processer

Source: Rättslig vägledning

Förhandsbesked: Omsättning eller vinstdelning i förhållande till insats i kommanditbolag

Skatterättsnämnden ansåg att det förelåg ett ömsesidigt utbyte av prestationer med ett tillräckligt direkt samband mellan dessa för att det skulle bli fråga om en omsättning i mervärdesskattehänseende.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande med anledning av corona: arbete i hemmet under pandemin medför inte fast etableringsställe

Anställda i utländska företag som under corona pandemin arbetar i hemmet i Sverige anses inte medföra att det utländska företaget får ett fast etableringsställe här i landet.
Source: Rättslig vägledning

Nya sidor om informationsutbyte med andra länder avseende punktskatter har publicerats.

Nya sidor om informationsutbyte med andra länder avseende punktskatter.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande med anledning av corona: Räntebefrielse för juridiska personer på grund av sjukdom

Svar på uppkommen fråga: Aven juridiska personer kan i vissa fall få räntebefrielse på grund av sjukdom hos företrädaren. Det kan t.ex. vara ett mindre företag med bara en behörig företrädare som blir sjuk eller måste vara isolerad.
Source: Rättslig vägledning