Lagändring: Nya regler om muntlig förhandling

Det har införts nya regler om muntlig förhandling som medger ökad rätt till sådan när enskild part begär det i förvaltningsrätten.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Markföroreningar inom industriområden

Avsnittet om justeringar för markföroreningar har skrivits om för att förtydliga innehållet om sådan förorenad mark som kan anses påverka marknadsvärdet för en taxeringsenhet, vilket innebär en viss ändring i sak.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet

Rättslig vägledning, sidan om mervärdesskattelagens fastighetsbegrepp har uppdaterats med anledning av ett uppdaterat ställningstagande.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Upplåtelse av företagsbostäder

HFD har bedömt att upplåtelse av företagsbostäder ska ses som en undantagen upplåtelse av fastighet.
Source: Rättslig vägledning

Förhandsbesked: Avfallsskatt – fråga om mesa, bränd kalk respektive släckt kalk omfattas av begreppen kalkstoft eller kalksten

Skatterättsnämnden har ansett att kemiskt tillverkad kalksten (”mesa”), bränd kalk och släckt kalk inte omfattas av begreppen kalkstoft eller kalksten i 3 § första stycket 1 a LSA.
Source: Rättslig vägledning