Beloppsgräns 2 400 kr

Source: Rättslig vägledning

Beloppsgränsen 2 400 kr

Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Växa-stödet förlängs till att omfatta som längst 24 kalendermånader i följd

Växa-stödet förlängs till att omfatta som längst 24 kalendermånader i följd. Lagändringen träder i kraft den 1 augusti 2019 men ska även tillämpas retroaktivt på anställningar som har påbörjats efter den 28 februari 2018.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfallskommentar: Kammarrätten har prövat en fråga om avdragsrätt för ett holdingbolag avseende ingående skatt på kostnader i samband med en börsintroduktion och nyemission.

Kammarrätten har ansett att ett holdingbolag har tillhandahållit tjänster till samtliga rörelsedrivande bolag i koncernen även om det bara har erhållit betalning ifrån ett utav bolagen.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Den 1 juli 2019 ändras skattebefrielsen för diesel som förbrukas i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet

Source: Rättslig vägledning