Ställningstagande: Underlag för att styrka rätt till ersättning för mervärdesskatt som avser särskilda boendeformer

Kommunen måste kunna styrka att boendet omfattas av 4 § LEMK, t.ex. med ett beslut om att inrätta en särskild boendeform eller ett beslut om att tillhandahålla insatser i sådana boendeformer.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Skattereduktionen för fackföreningsavgift avskaffas från och med den 1 april 2019

Det innebär att för kalenderåret 2019 ska kontrolluppgifter bara lämnas för medlemsavgifter som har betalats före den 1 april 2019.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Skattereduktion för fackföreningsavgift avskaffas från och med den 1 april 2019

Medlemsavgifter som betalas efter den 31 mars 2019 kommer inte att ingå i underlaget för skattereduktion.
Source: Rättslig vägledning

Dom från Högsta förvaltningsdomstolen gällande ändring av identitetsuppgifter.

Skatteverkets tolkning av domen från HFD är att det av bevisningen klart ska framgå att den nya uppgiften är riktig, men att det även krävs att det av ärendet framgår att den tidigare uppgiften är felaktig för att uppgiften ska kunna ändras.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Beräkning av en solcellsanläggnings sammanlagda installerade toppeffekt

Växelriktarens effekt och verkliga förhållanden som avviker från de standardiserade testförhållandena ska inte beaktas vid beräkning av en solcellsanläggnings sammanlagda installerade toppeffekt.
Source: Rättslig vägledning