Rättsfallskommentar: Försäljning av bitcoin ska kapitalvinstbeskattas enligt bestämmelserna om andra tillgångar i 52 kapitlet inkomstskattelagen.

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked (SRN 2018-04-18, dnr 78-17/D).
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Vad är ett dödsbo enligt inkomstskattelagen och kupongskattelagen och hur ska det beskattas?

Skatteverket har i ställningstagandet utvecklat sin syn på vad ett dödsbo är enligt inkomstskattelagen och kupongskattelagen. I övrigt innehåller det information om internationell privaträtt gällande arv m.m. samt information om hur ett dödsbo efter en begränsat skattskyldig person beskattas.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Undantaget från redovisning per betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationen gäller all ersättning p.g.a. en pensionsförsäkring, efter rättelse i SFL (SFS 2018:2034).

Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Ändrade regler avseende automatiskt informationsutbyte med anledning av CRS och DAC 2

För nya konton som öppnas efter den 31 december 2018 gäller att intygandet ska inhämtas innan kontot öppnas.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Ändrade regler avseende automatiskt informationsutbyte med anledning av CRS och DAC 2.

Nya regler har tillkommit för att definiera vad som anses som befintliga och nya konton hos vinstandelsstiftelser och pensionsstiftelser.
Source: Rättslig vägledning