Ställningstagande: Ny tillämpningsinformation har lämnats avseende startpengar i tävlingssammanhang

Nytt datum gäller för tillämpningsinformationen till ställningstagandet om startpeng till alla i tävlingssammanhang.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Hur bilförmånsvärdet ska sättas ned vid byte av anställning under pågående månad

Svar på uppkommen fråga: Bilförmånsvärdet sätts ned genom att ta bort förmånsvärdet för den bil som använts kortats tid under månaden.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Ingen rätt till ersättning för kostnader vid återkallelse av ett godkännande som skattebefriad förbrukare

Skatteförfarandelagens regler om rätt till ersättning för kostnader har inte ansetts tillämpliga i ett mål om återkallelse av ett godkännande som skattebefriad förbrukare enligt lagen om skatt på energi (HFD 2018-03-16, mål nr 1624-17).
Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg träder ikraft den 1 maj 2018

Undantaget innebär att endast genomfartstrafik genom Backaområdet kommer att beskattas.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Privat användning av näringsverksamhetens bil

Svar på uppkommen fråga: Avsnittet om att privat användning jämställs med uttag av tjänst har formulerats om för att bli tydligare. Det innebär inte någon ändring i sak.
Source: Rättslig vägledning