Förtydligande: Skattebefrielse enligt sexmånaders- eller ettårsregeln

Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Juridiska personers rätt till skattemässigt avdrag vid redovisning av förändringen av periodiseringsfonder

För att de ska få göra avdrag måste beskattningsårets avsättning till respektive återföring av periodiseringsfond framgå av grundboken och huvudboken för den obeskattade reserven i balansräkningen
Source: Rättslig vägledning

Prövningstillstånd: Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i två mål om övertagande av skyldighet att jämka avdrag för ingående skatt

HFD mål nr 4302-17 och 445—448-18.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Avdrag för skatt på biogas som omvandlats från gasform till flytande form

Svar på uppkommen fråga: Om gas som vid en skattemässig bedömning ansetts vara gasformig biogas därefter omvandlats till flytande form, ska den flytande gasen anses vara biogas i den bemärkelse som avses i 7 kap. 3 och 4 §§ samt 6 a kap. 2 c § LSE.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Skattebefrielse för biogas som omvandlats från gasform till flytande form

Svar på uppkommen fråga: Om gas som vid en skattemässig bedömning ansetts vara gasformig biogas därefter omvandlats till flytande form, ska den flytande gasen anses vara biogas i den bemärkelse som avses i 6 a kap. 2 c § LSE.
Source: Rättslig vägledning