Företagshälsovård utgör ett enda tillhandahållande när den tillhandhålls till paketpris

Texten har uppdaterats för att stå i överensstämmelse med Skatteverkets ställningstagande Ett eller flera tillhandahållanden, mervärdesskatt.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Lagändring inte skäl för befrielse från dröjsmålsavgift

Debitering av skatt på grund av ändring i lagen är inte skäl för befrielse från dröjsmålsavgift, även om den skattskyldige varit bortrest eller inte fått inbetalningskort på skattehöjningen
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Utdelning och kapitalvinst på onoterade andelar i en utländsk juridisk person som inte är ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland ska inte kvoteras till fem sjättedelar

Skatteverket anser att HFD:s dom om att det strider mot EU-rätten att kräva jämförlig beskattning för att en utdelning ska tas upp till fem sjättedelar inte kan tillämpas i dessa fall.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: En hyresvärds tillhandahållande av el, gas eller vatten

Avdragsförbudet för stadigvarande bostad kan vara tillämpligt även om hyresvärdens tillhandahållande av el, gas eller vatten är skattepliktigt.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfallskommentar: EU:s insolvensförordning

EU-domstolen har prövat en situation då återvinning av en rättshandling är aktuell i två olika medlemsstater.
Source: Rättslig vägledning