Förtydligande: Bedömningen av om en kapitalförlust är verklig ska i vissa fall göras på koncernnivå

Svar på uppkommen fråga: Av praxis framgår att bedömningen av om en kapitalförlust i inkomstslaget näringsverksamhet är verklig i vissa fall ska göras utifrån resultatet för koncernen som helhet.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Anskaffningsvärdet för andelar som i samma ägares hand övergår från att vara näringsbetingade till att bli lagertillgångar i en värdepappersrörelse

Ställningstagande: Anskaffningsvärdet för andelar som i samma ägares hand övergår från att vara näringsbetingade till att bli lagertillgångar i en värdepappersrörelse
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: I 8 kap. 2 § IL, som gäller bl.a. förvärv genom gåva, har en ny regel tagits in under 2017 om att en fastighet i vissa fall anses avyttrad

Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Startpeng till alla i tävlingssammanhang

I avvaktan på en första rättslig prövning av de bedömningar Skatteverket gjort angående startpeng till alla ska beslut som föranleds av ställningstagandet inte fattas.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: För personalliggare i byggbranschen medges alltid befrielse när endast en person är verksam

För andra branscher kräver Skatteverket fortfarande att personalliggaren är korrekt förd tiden före kontrollbesöket.
Source: Rättslig vägledning