Förtydligande: Beräkning av preskriptionstid

Svar på uppkommen fråga: Preskriptionstiden för regressrätt på lönegaranti löper från den dag länsstyrelsen fattar beslut om återkrav.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Avgifter vid kortbetalningar

Årsavgifter till kortutgivare och ersättning till kortinlösare är omsättningar för betaltjänster som omfattas av undantag från skatteplikt. Avgifter mellan kortutgivare och kortinlösare, s.k. mellanbanksavgift, är däremot inte omsättningar.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande:Tillhandahållande av tjänster mellan ett företags etablering i Sverige och en utländsk mervärvärdesskattegrupp där företaget är medlem

Bedömningen av den svenska etableringens självständighet i förhållande till den utländska mervärdesskattegruppen ska göras utifrån reglerna i det land där gruppen är bildad.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Skyldigheten att lämna uppgift om utländskt skatteregistreringsnummer (TIN, Tax Identification Number) har utvidgats fr.o.m. inkomståret 2017

TIN ska nu lämnas för begränsat skattskyldiga samt för personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige och har hemvist i någon annan stat eller jurisdiktion än Sverige.
Source: Rättslig vägledning

Sidan Befintligt efternamn har uppdaterats utifrån personnamnlagen

Sidan beskriver nu utförligt de nya reglerna som trädde ikraft den 1 juli 2017.
Source: Rättslig vägledning