Förtydligande: Avdrag för ökade levnadskostnader för reseledare

Svar på uppkommen fråga: Reseledaren är fortfarande på tjänsteresa, trots att det är reglerna för tillfälligt arbete som ska tillämpas när tjänsteresan har pågått i mer än tre månader.
Source: Rättslig vägledning

Föreskrift: Ändring av föreskrifterna om vilka uppgifter som får behandlas i beskattningsdatabasen enligt 2 kap. 3 § SdbL

Skatteverket har ändrat föreskrifterna som närmare preciserar vilka uppgifter Skatteverket får behandla i beskattningsdatabasen.
Source: Rättslig vägledning

Komplettering av rättsfallskommentar HFD, mål nr 278-17, Beskattning av styrelsearvode

Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Skadestånd som grundar sig på allvarlig brottslighet utgör skäl mot skuldsanering

Hovrätten har ansett att det inte är skäligt att bevilja skuldsanering för skadestånd som uppkommit med anledning av allvarlig brottslighet i form av grov stöld mot en arbetsgivare.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: EUD har i ett antal domar tolkat undantaget från skatteplikt rörande interna tjänster av fristående grupper.

Rättsfall: EUD har i ett antal domar tolkat undantaget från skatteplikt rörande interna tjänster av fristående grupper. Skatteverket anser att det som framgår av ställningstagandet om undantag från skatteplikt för vissa interna tjänster ska tillämpas.
Source: Rättslig vägledning