Lagändring: Kassaregister för utländska företag utan fast driftställe i Sverige

Dessa företag omfattas inte längre av det generella undantaget från kravet att använda kassaregister. Ändringarna trädde i kraft den 1 maj 2017.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: En familj med föräldrar och omyndiga barn ska inte alltid behandlas som en enhet vid bedömning av väsentlig anknytning till Sverige

Bedömningen av om anknytningsfaktorerna tillsammans innebär väsentlig anknytning ska göras för varje make för sig.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Kammarrätten medger inte svensk filial till utländskt bolag avdrag för räntor på skuld avseende förvärv av dotterbolagsandelar

KRNS, mål nr 2385—2390-16 – Allokering av dotterbolagsandelar och ränteavdrag i ett utländskt bolags svenska filial.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Styrkande dokumentation kan föras över och förvaras elektroniskt

Svar på uppkommen fråga: När finansiella institut granskar konton enligt IDKAL (CRS) kan kunder få lämna in styrkande dokumentation. Om institutets elektroniska system uppfyller vissa krav kan dessa dokument lämnas elektroniskt.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfallskommentar: HFD har kommit fram till att andelar i ett utländskt företag som hör hemma i ett land som generellt och fullständigt undantar bolag från inkomstskattelagstiftningen inte är näringsbetingade

Domen bekräftar Skatteverkets tidigare ställningstagande.
Source: Rättslig vägledning