Rättsfall: Tillhandahållande av en färdig publikation var inte framställning

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden där ett förbund anlitade ett bolag för att producera en publikation som omfattades av undantaget i 3 kap. 14 § ML.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Rättegångskostnader i konkursmål

I december 2016 kom två avgöranden från Högsta domstolen som behandlar frågan om rättegångskostnader i konkursmål när sökanden har återkallat konkursansökan. I april 2017 har Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd i ytterligare ett mål avseende denna fråga.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Spontant utbyte av information om förhandsbesked

Ställningstagandet beskriver vilka förhandsbesked som utbytet omfattar och vilken information Skatteverket ska lämna till vem och när. Sidan Europaråds- och OECD-konventionen har uppdaterats.
Source: Rättslig vägledning

Fastställt förhandsbesked om artikel 21 punkt 7 i det nordiska skatteavtalet

Högsta förvaltningsdomstolen har genom dom den 15 maj 2017 i mål nr 6608-16 fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked SRN 21-16/D. Domstolen finner liksom nämnden att artikel 21 punkt 7 i det nordiska skatteavtalet kan vara tillämplig på den anställdes lön även när arbetsgivaren bedriver verksamheten i sin egen hemviststat.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att tillhandahållande av domartjänster inte utgör en idrottstjänst

Source: Rättslig vägledning