Förtydligande: Avräkning av överskott vid omprövning

Svar på uppkommen fråga: Ett överskott på skattekontot som beror på att skatt har satts ned genom omprövning ska i första hand avräknas mot den specifika skuld som nedsättningen avser.
Source: Rättslig vägledning

Sidorna om skatt på kemikalier i viss elektronik har tillkommit med anledning av att ny lagstiftning

Lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik trädde i kraft den 1 april 2017.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Skuldsanering – överbetalning vid retroaktiv ändring av betalningsplanen

Svar på uppkommen fråga: Om en retroaktiv ändring av betalningsplanen leder till att gäldenären har betalat in för mycket, så ska Skatteverket betala tillbaka det överskjutande beloppet.
Source: Rättslig vägledning

Sidan Skatt på kemikalier i viss elektronik har tillkommit med anledning av ny lagstiftning

För beslut som överklagas med stöd av lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande enligt FL.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Undantaget från skatteplikt för förvaltning av särskilda investeringsfonder

Ställningstagandet ersätter ställningstagandet från den 23 januari 2007, dnr 131 560843-06/111. Det nya ställningstagandet innehåller bland annat ett förtydligande när det gäller förvaltningen av de tillgångar som fonden har investerat i.
Source: Rättslig vägledning