Lagändring: Fastställda formulär ska användas för att lämna land-för-land-rapporter

Den 1 april 2017 träder nya regler om land-för-land-rapportering i kraft. Multinationella koncerner av viss storlek ska lämna land-för-land-rapporter. Rapporterna ska lämnas på fastställt formulär.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Verkställighetsförbud i samband med ett beslut om inledande av skuldsanering

Svar på uppkommen fråga: Om egendom har utmätts före beslutet om inledande av skuldsanering får verkställighetsåtgärderna fullföljas.
Source: Rättslig vägledning

En ändring av redaktionell karaktär har gjorts i 41 kap. 4 § andra  stycket 1 SFL som avser beslut om revision

Hänvisningen i 41 kap. 4 § andra stycket 1 SFL till 41 kap. 2 a § SFL har ändrats till att rätteligen hänvisa till 41 kap. 2 a § tredje stycket SFL (som avser tredjemansrevison).
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Delägare som räknas samman vid tillämpning av den s.k. utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i 57 kap. 3 § IL

HFD anser att den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen inte ger utrymme för att räkna in sådana delägare som är eller har varit verksamma i andra företag inom en koncern än i det företag som prövningen avser eller i ett av detta företag ägt fåmansföretag i den krets som ska anses som en enda delägare.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: När en anslutningspunkt har två anläggningsidentiteter är det konsumtionsanläggningens anläggningsidentitet som ska anges på kontrolluppgiften

Svar på uppkommen fråga: Om anslutningspunkten har två anläggningsidentiteter är det konsumtionsanläggningens anläggningsidentitet som ska anges på kontrolluppgiften
Source: Rättslig vägledning