Ställningstagande: Tillämpning av artikel 13 punkt 7 i det nordiska skatteavtalet

Avtalet hindrar inte beskattning i Sverige vid överlåtelse av andelar i svenska bolag som har förvärvats benefikt efter det att personen fått hemvist i annat nordiskt land i avtalets mening. Sverige äger dock bara rätt att beskatta den del av värdeökningen som är hänförligt till tid före hemvistbytet.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Tillämpning av övergångsbestämmelsen angående pension m.m. i 2015 års skatteavtal med Storbritannien och Nordirland

Den aktuella pensionen, livräntan eller socialförsäkringsersättningen måste ha mottagits omedelbart före avtalets ikraftträdande den 20 december 2015 och fortfarande mottas för att övergångsbestämmelsen ska kunna tillämpas
Source: Rättslig vägledning