Ställningstagande: DAC 6 – anknutna personer och indirekt innehav

Om en person innehar mer än 50 procent av rösterna i ett företag är det 100 procent som ska användas när man multiplicerar andelarna i det aktuella ledet i ägarkedjan vid beräkningen av indirekt innehav av kapitalandelar.
Source: Rättslig vägledning