Rättsfallskommentar: gåva av fordran på ännu inte utbetald ersättning för upplåten avverkningsrätt till skog

Alternativregeln i 21 kap. 2 § IL reglerar enbart beskattningstidpunkten och har ingen betydelse för skattskyldigheten.
Source: Rättslig vägledning