Nyheter från Skatteverket

Ställningstagande: Utskrift eller kopiering och distribution av tryckta produkter, mervärdesskatt

Sidan Ett eller flera tillhandahållanden har uppdaterats med ett ställningstagande om utskrift eller kopiering och distribution av tryckta produkter.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Ändringar i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar som trädde i kraft den 1 juli 2016

Begreppet värdeöverföring förs in i EFL. Med värdeöverföring avses bl.a. vinstudelning och gottgörelse. Värdeöverföring endast får göras under vissa förutsättningar.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfallskommentar: Bestämmelsen i 3 kap. 8 § ÄB gäller även när efterarvsrätten föreskrivs i ett testamente

Bröstarvingar (i praktiken särkullbarn) till den först avlidna maken eller makan som har fått rätt till efterarv genom ett testamente är legala arvingar i den sist avlidna makens eller makans dödsbo.
Source: Rättslig vägledning

Föreskrift: Skyldighet att lämna kontrolluppgift för inkomståret 2016 och senare

Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2017.
Source: Rättslig vägledning

Tillämpningsinformation för Skatteverket till ställningstagande 2016-11-29, ”Hotell- och campingverksamhet, ett eller flera tillhandahållanden, mervärdesskatt”, dnr 131 427570-16/111

Source: Rättslig vägledning