Nyheter från Skatteverket

Lagändring: Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad

Taket för uppskovsbelopp slopas för avyttringar av privatbostadsfastigheter och privatbostadsrätter som sker under perioden 21 juni 2016-30 juni 2020. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2017.Reglerna för beräkning av uppskovsbeloppet vid köp av en billigare bostad ändras. Ett uppskovsbelopp vid avyttring av en privatbostadsfastighet eller privatbostadsrätt som sker den 1 januari 2017 eller senare får vid förvärv av en billigare ersättningsbostad inte överstiga så stor del av kapitalvinsten ökad med eventuellt tidigare uppskovsbelopp som ersättningen för ersättningsbostaden utgör av ersättningen för ursprungsbostaden. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2017. De nya bestämmelserna får tillämpas på avyttringar som har skett under tiden 21 juni-31 december 2016 om den skattskyldige begär det, se vidare prop. 2016/17:25.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Internetbaserad sjukvård

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att undantaget för sjukvård kan vara tillämpligt även om den legitimerade läkaren inte befinner sig fysiskt på samma plats som patienten
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Värdet på utdelade aktier vid lex Asea utdelningar när kontrolluppgifter ska lämnas med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC2

Skatteverket anser, när kontrolluppgifter ska lämnas med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC2, att värdet på utdelade dotterbolagsaktier vid en lex Asea-utdelning bör beräknas på olika sätt beroende på om dotterbolagsaktierna är marknadsnoterade då aktierna kan disponeras, om dotterbolagsaktierna noteras inom 14 dagar eller dotterbolagsaktierna inte noterats inom 14 dagar efter utdelningen.
Source: Rättslig vägledning

Sidan Fastighetsavgift och fastighetsskatt har tillkommit med anledning av ett nytt ställningstagande

Sidan beskriver när Skatteverket ska befria från skattetillägg om det finns uppgifter i fastighetsregistret som förifyllts i en deklaration som inte har använts eller när förifyllda uppgifter har strukits.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Import av vissa varor av lågt värde omfattas av skattefrihet

Skattefrihet vid import av varor när försändelsens värde uppgår till högst 22 eur gäller inte för postorderförsändelser utom vid import av utländska periodiska publikationer. Med postorderförsändelser menas när ett företag säljer varor utan fysisk kontakt till en slutkonsument.
Source: Rättslig vägledning