Nyheter från Skatteverket

Rättsfall: Utmätning efter upphävd skuldsanering

Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Idrottslig verksamhet, mervärdesskatt

Sidan Vad är idrott enligt ML? har skrivits om med anledning av ett ställningstagande som behandlar tolkningen av begreppet idrottslig verksamhet i ML.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Beslut om bevissäkring kan sekretessbeläggas

Huvudregeln om offentlighet för domstolens beslut om bevissäkring gäller inte om domstolen i sitt avgörande beslutar om ett s.k. sekretessförordnande. Sidan Beslut om bevissäkring är uppdaterad med anledning av de nya reglerna i 43 kap. 8 a § OSL.
Source: Rättslig vägledning