Nyheter från Skatteverket

Ställningstagande: Rapportering för dödsbo med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2

Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Ett konto upphör att vara ett rapporteringspliktigt konto först när kontohavaren inte längre är en specificerad amerikansk person.

Svar på uppkommen fråga: Ett rapporteringspliktigt konto ska rapporteras även om kontots saldo eller värde är 0 kr vid årets utgång.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Rapportering för dödsbo med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC2

Har uppgiftslämnaren fått in godtagbar dokumentation eller fått uppgift om dödsfallet från SPAR före årsskiftet anser Skatteverket att det inte ska lämnas någon kontrolluppgift, med anledning av CRS och DAC 2, om saldo för dödsfallsåret.
Source: Rättslig vägledning

Förtydligande: Utländska beskattningsbara personer kan bli skattskyldiga för mervärdesskatt vid sina inköp enligt bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstaganden: Frågor och svar om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn

Skatteverket har omarbetat ett antal tidigare behandlade frågor. Omarbetningen beror på det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet som trädde i kraft den 1 januari 2017.
Source: Rättslig vägledning