Nyheter från Skatteverket

Rättsfallskommentar: Frånskild make ska betraktas som dödsbodelägare om bodelning ska ske

En frånskild make eller maka ska betraktas som dödsbodelägare och kallas till bouppteckningsförrättningen för en tidigare make eller maka om bodelning inte har skett och rätten till bodelning inte har gått förlorad.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Utmätning efter upphävd skuldsanering

Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Idrottslig verksamhet, mervärdesskatt

Sidan Vad är idrott enligt ML? har skrivits om med anledning av ett ställningstagande som behandlar tolkningen av begreppet idrottslig verksamhet i ML.
Source: Rättslig vägledning

Lagändring: Beslut om bevissäkring kan sekretessbeläggas

Huvudregeln om offentlighet för domstolens beslut om bevissäkring gäller inte om domstolen i sitt avgörande beslutar om ett s.k. sekretessförordnande. Sidan Beslut om bevissäkring är uppdaterad med anledning av de nya reglerna i 43 kap. 8 a § OSL.
Source: Rättslig vägledning