Nyheter från Skatteverket

Rättsfall: Synnerliga skäl för förlängning av företagsrekonstruktion saknades

Synnerliga skäl för förlängning av företagsrekonstruktion saknades då ett bolag bl.a. hade avvikit väsentligt från den ursprungliga rekonstruktionsplanen.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Bilförmån – rättelser av nybilspriser och jämförbar bil

Skatteverket har i ställningstagande, Bilförmån – rättelser av nybilspriser och jämförbar bil, gjort rättelser som berör flera bilmärken.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Kostnader för inhämtande av information via en databas (Infotorg) har ansetts utgöra ersättningsgilla konkurskostnader

Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Uppskattning av skälig arbetskostnad för rot- och rutarbete

Högsta förvaltningsdomstolen har klargjort att när Skatteverket uppskattar arbetskostnaden så ska det belopp som köparen betalat för arbetet proportioneras i förhållande till den uppskattade arbetskostnaden.
Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Motion och friskvård i olika former

Ställningstagandet ersätter ställningstagandet Friskvårdsbidrag – när de anställda själva får välja, dnr. 202 39595-18/111. De rättsliga bedömningarna har inte ändrats, med undantag för de beloppsmässiga konsekvenser för skatte- och avgiftsplikt som domen från HFD innebär.
Source: Rättslig vägledning