Nyheter från Skatteverket

Förtydligande: Fastighetsägaren är skattskyldig för nyttjanderättshavarens förbättringar när fastigheten överlåts till nyttjanderättshavaren

Source: Rättslig vägledning

Ställningstagande: Skatteverkets hantering av intyg om tillämplig lagstiftning för socialförsäkring (A1-intyg)

Skatteverket ska alltid följa ett A1-intyg som utfärdats av en behörig institution och som åberopas i samband med beslut om socialavgifter eller beslut om pensionsgrundande inkomst.
Source: Rättslig vägledning

Sidan Bevisning har skrivits om med anpassning till lagstiftning och praxis samt med avsnitt om folkbokföring

Då ”klart framgår” anges i praxis istället för ”mycket sannolikt” beskrivs beviskrav hos Skatteverket i en ny sannolikhetsstege. Begreppen subjektiv och objektiv bevisbörda har utmönstrats. Bevisbörda och beviskrav inom folkbokföringen har inarbetats.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Avdragsrätt för mätutrustning men inte för el- och vattensystem

HFD bekräftar att det finns avdragsrätt för ingående skatt för inköp av mätutrustning men inte för ingående skatt för inköp och installation av el- och vattensystem i en fastighet som används för bostadsändamål.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfall: Köparen agerade i egenskap av beskattningsbar person vid inköp av tjänster till en icke-ekonomisk verksamhet som bestod i handel med aktier

EU-domstolen prövade i målet tillämpningen av artikel 43 led 1 och artikel 44 mervärdesskattedirektivet.
Source: Rättslig vägledning