Nyheter från Skatteverket

Rättsfall: Innebörden av kravet på att en utfästelse ska uppfylla villkoren för en pensionsförsäkring

Högsta förvaltningsdomstolen bedömer att kravet i 28 kap. 2 § första stycket IL även kan uppfyllas genom att villkoren för utfästelsen är sådana att en försäkring för utfästelsen skulle ha varit en pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § IL.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfallskommentar: Utländskt livförsäkringsföretags skattskyldighet för kupongskatt när försäkringstagaren är skattskyldig till avkastningsskatt

Det strider mot den fria rörligheten för kapital att ta ut kupongskatt på utdelningar till utländska livförsäkringsföretag då utdelningen avser aktier i pensions- eller kapitalförsäkring där försäkringstagaren är skattskyldig till avkastningsskatt.
Source: Rättslig vägledning

Rättsfallskommentar: Högsta förvaltningsdomstolen har prövat fråga om avdragsrätt för ingående skatt avseende en solcellsanläggning

Under vissa förutsättningar gäller inte avdragsförbudet avseende stadigvarande bostad för installation av solcellsanläggning
Source: Rättslig vägledning

Sidan Avtal om social trygghet med Filippinerna har tillkommit.

Sidan har tillkommit med anledning av att avtalet trädde i kraft den 1 november 2019
Source: Rättslig vägledning